Hierbij de voorwaarden voor verhuur van onze camper

Waarborgsom
Vooraf vragen we een waarborgsom van 500 euro.
Indien er bij terugkomst geen vermissingen en/of beschadigingen zijn, dan krijgt u dit bedrag direct retour op uw bankrekening.

Wij hanteren geen kilometer beperking

Bestuurders
Bestuurders moeten:
– minimaal 25 jaar oud zijn
– minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B
– een B-rijbewijs is genoeg

Huisdieren en roken
– (huis)dieren zijn niet toegestaan in onze campers
– roken in de camper is niet toegestaan

Verzekering
De camper is WA en Volledig Casco (all-risk) verzekerd.
Er is een verzekering afgesloten die wegenwachthulp in het buitenland dekt. Ook eventuele repatriëring van de camper behoort tot deze dekking. Ook heeft u recht op vervangend vervoer indien de camper niet binnen 3 werkdagen kan worden gerepareerd. De campers zijn verzekerd bij de NKC.
Het eigen risico is 500 euro per gebeurtenis.
Ik adviseer u wel om een Reisverzekering af te sluiten.

Identificatie
De verzekering vraagt van ons om van de huurder een kopie rijbewijs en paspoort/ID-kaart te maken.
I.v.m. identiteitsfraude vindt niet iedereen dat prettig. Dat begrijpen wij, maar we moeten ook aan de eis van de verzekeringsmaatschappij voldoen.
U kunt een aantal dingen doen om identiteitsfraude te voorkomen:
– Schrijf op de kopie dat het om een kopie gaat vanwege het huren van een camper
– Streep het BSN-nummer door

Graag het rijbewijsnummer niet doorhalen. Dit hebben we nodig voor het controleren van de geldigheid van uw rijbewijs.

Gegevens voor de huurprijs.
De huurder gaat akkoord met de overeengekomen huurprijs plus waarborgsom. Bij vertrek zijn de brandstof, water- en 1 gastank van de gehuurde camper vol; bij inlevering dient altijd, ongeacht afspraken over de schoonmaak, de brandstoftank vol te zijn, de schoonwater en vuilwatertanks leeg en het toilet leeg en schoon.

Betaling en boeking.
Definitieve boeking vindt plaats wanneer de boeking door ons schriftelijk bevestigd is door middel van het huurcontract en/of per email. Bij boeking dient een percentage van 10 procent van de verschuldigde huursom aan ons te worden voldaan. Uiterlijk 4 weken voor het afhalen van de camper dient het restant van de verschuldigde huursom te zijn betaald. Bij het in gebreke blijven van de huurder is de verhuurder gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane betaling. Door het voldoen van de vooruitbetaling van de huursom verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene huurvoorwaarden.

Annulering.
De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de terpostbezorging geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– tot 3 maand voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
– tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
– tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom
– vanaf de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom
Het eerder terugbrengen van het gehuurde zal nimmer leiden tot restitutie van een gedeelte van de huursom.

Gebruik en onderhoud.
Het rijbewijs moet gedurende de gehele huurperiode geldig zijn.
Huurder verbindt zich voor het gehuurde zorg te dragen. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen, verordeningen etc.
Het is de huurder verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc., voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rij-onderricht, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling.
Huurder verbindt zich het gehuurde niet te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.
Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen. Met name zal hij zorg dragen voor een juiste bandenspanning en het tijdig controleren van olie- en koelvloeistofpeil.

In gebruiksneming en levering.
De huurperiode begint in de maanden juli en augustus aan op vrijdagmiddag na 16.00 uur en eindigt op vrijdag uiterlijk 11.00 uur. Buiten deze maanden is in overleg andere dagen en tijdstippen mogelijk.
2. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren.
3. Huurder verklaart bij de inontvangstneming van het gehuurde door middel van ondertekening van het schadeprotocol dat hij het gehuurde gereinigd en met eventueel bekende schades heeft ontvangen.
4. Huurder verplicht zich het gehuurde met alle toebehoren in dezelfde staat aan het einde van de huurperiode bij verhuurder in te leveren.
5. Verlenging van de huurperiode is mogelijk, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
Overschrijding van de huurtermijn.
1. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd, eindigt de huur op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.
2. Bij overschrijding van de huurtermijn zal verhuurder gerechtigd zijn aan huurder in rekening te brengen de huurprijs van het gehuurde over de periode dat het gehuurde later is ingeleverd dan was overeengekomen, met dien verstande dat te dezer zake een deel van een week geldt als een hele week. Daarnaast is verhuurder gerechtigd aan huurder in rekening te brengen alle schade die door huurder wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het gehuurde, inclusief alle bijbehorende autopapieren en grensdocumenten.
3. Uitgezonderd hierop is het te laat inleveren door overmacht, zulks ter beoordeling van verhuurder.
Kosten tijdens de huurperiode.
Met inachtneming van hetgeen in artikel 9 van deze overeenkomst is bepaald zijn tijdens de volledige tijd dat de huurder over het gehuurde beschikt alle kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde zoals brandstof, stalling, banden reparatie e.d. voor de rekening van de huurder. Het verbruik van motorolie wordt door verhuurder vergoed op vertoon van rekening of kwitantie.
4. In de periode juli en augustus is de minimale huurperiode 2 weken tenzij anders wordt overeengekomen.

Reparaties.
1. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende dealer of bij gebreke daarvan bij een erkend garage bedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen te geschieden door ter zake vakkundige mensen.
2. Noodzakelijke reparaties aan de camper die een kostenbedrag van € 100,- niet te boven gaan kunnen zonder toestemming van verhuurder geschieden.
3. Noodzakelijke reparaties aan de camper welke hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van verhuurder.
4. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door verhuurder worden vergoed na overlegging van rekening en na inlevering van eventuele vervangen delen, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.
Rapport bij aanrijdingen.
Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder of diens bestuurder, aan het gehuurde of aan derden, is huurder verplicht verhuurder daarvan in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Risico.
1. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor verhuurder op grond van Artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn indien deze niet gedekt worden door de afgesloten schadeverzekering voor inzittenden van verhuurder.
2. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd inzake van gedurende de huurtijd door huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien de huurder betwist dat de door de huurder verschuldigde schadevergoeding en boetes een gevolg zijn van een defect van de auto dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur.
Artikel 12. Schade van de huurder.
1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect aan het gehuurde voertuig, draagt verhuurder geen aansprakelijkheid.
2. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de huurperiode, draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden aan de overeengekomen huurprijs.
3. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk.

Beslaglegging.
Huurder verbindt zich verhuurder binnen 24 uur kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, indien het gehuurde uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van verhuurder kunnen schaden.

Ontbinding van de huur.
Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijden zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten in gevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

Overige bepalingen
De kampeerauto wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
buitenzijde schoon, binnenzijde schoon, volle brandstoftank, schone koelkast, schoon en leeg toilet.

De huurder dient bij bij het inleveren van de camper ervoor te zorgen dat het toilet is gereinigd; de koelkast leeg is, de vuilwatertank leeg is en dat de camper is afgetankt.
De camper hoeft voor het overige niet te worden gereinigd.

Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn worden de vervangingskosten in rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van het bij uitgifte voor akkoord getekende inventarisformulier. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan verhuurder ter hand stellen.

Belangrijk!!!!!
Stel dat de camper, door wat voor omstandigheden dan ook, niet beschikbaar of niet meer veilig is om te verhuren, (bv door een aanrijding) dan kunnen wij niet voor een vervangende camper of ander onderkomen zorgen.
U krijgt dan de volledige huursom (of de aanbetaling ervan) terug met onze excuses.

Doet er zich iets voor tijdens de huurperiode dat consequenties kan hebben voor een volgende huurder, dan vragen wij u ons zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen. Wij kunnen dan actie ondernemen om de nadelen hiervan voor de volgende huurder zoveel mogelijk te beperken (het regelen van vervangende onderdelen etc.).